ONLINE

CHAT


Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունն ու որոշումները

 

Շահութաբաժնային քաղաքականություն` հաստատված Տնօրենների Խորհրդի 26.08.2015թ. թիվ 09/23/15 որոշմամբ:

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի 25.04.2017թ. որոշում թիվ # 01/17/02-1

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  (այսուհետ՝ Բանկ)   2016 թվականի Արտաքին աուդիտի ենթարկված աշվետվությունների համաձայն հաստատել Բանկի զուտ շահույթը  6,206,686,000 /վեց միլիարդ երկու հարյուր վեց միլիոն վեց հարյուր ութսունվեց հազար/ ՀՀ դրամի չափով, որից բաշխել 2,176,201,000 /երկու միլիարդ մեկ հարյուր յոթանասունվեց միլիոն երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամի չափով  շահութաբաժին, եթե ապահովվել է դրա վճարման նախապայմանները:

Բանկի զուտ շահույթից 175,000,000 /մեկ հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն/ ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի գլխավոր պահուստին:

Տարեկան շահութաբաժին վճարելու դեպքում ամբողջ գործընթացի կատարումն ապահովել Բանկի Ֆինանսական տնօրենի հսկողությամբ` միանվագ կամ մաս-մաս փոխանցմամբ, պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Բանկի կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանը:

Տարեկան շահութաբաժին վճարելու դեպքում` վճարել Բանկի այն մասնակիցներին, որոնք ընդգրկվել են Բանկի մասնակիցների ռեեստրում՝ տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ՝ ըստ կանոնադրական կապիտալում մասնակցության համամասնության:


[1] 2016 թվականի համար մեկ բաժնետոմսի մասով շահութաբաժնի մեծությունը կազմում է 21,703 /քսանմեկ հազար յոթ հարյուր երեք/ ՀՀ դրամ, իսկ 2015 թվականի համար՝ 16,807 /տասնվեց հազար ութ հարյուր յոթ/ ՀՀ դրամ:  

   Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի 25.04.2016թ. որոշում թիվ # 01/16/02

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 2015 թվականի Արտաքին աուդիտի ենթարկված հաշվետվությունների համաձայն, 4,815,102,000 /չորս միլիարդ ութ հարյուր տասնհինգ միլիոն մեկ հարյուր երկու հազար/ ՀՀ դրամ զուտ շահույթից 1,685,285,700 /մեկ միլիարդ վեց հարյուր ութսունհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսունհինգ հազար յոթ հարյուր/ ՀՀ դրամը բաշխել որպես շահութաբաժին:

Շահութաբաժնի վճարում/ներ/ը կատարել մինչև 31.12.2016թ. ներառյալ, Բանկի ֆինանսական տնօրենի հսկողությամբ` միանվագ կամ մաս-մաս փոխանցմամբ, պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Բանկի կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանը: 


Շահութաբաժիններն ամբողջությամբ բաշխել Բանկի բաժնետերերին` ըստ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալում նրանց ունեցած մասնակցության համամասնությունների:

Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի 30.04.2015թ. որոշում թիվ # 01/15/02

2014 թվականի ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների համաձայն 7,035,307,000 /յոթ միլիարդ երեսունհինգ միլիոն երեք հարյուր յոթ հազար/ ՀՀ դրամ զուտ շահույթից 2.100.000.000 /երկու միլիարդ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամը բաշխել որպես շահութաբաժին:
Շահութաբաժինները բաշխել միանվագ կամ մաս-մաս սույն որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 31.12.2015թ. ներառյալ` պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Ամերիաբանկ ՓԲԸ կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտման: Վճարում/ներ/ն իրականացնել «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ֆինանսական տնօրեն-Տնօրինության նախագահ-գլխավոր տնօրենի տեղակալի հսկողությամբ: 

Շահութաբաժինների վճարումն իրականացնել համապատասխան գումարը բաժնետիրոջ բանկային հաշվին փոխանցելու կարգով: 


Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի 22.04.2014թ. որոշում թիվ # 01/14/02

2013 թվականի ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների համաձայն 6,165,886,000 ՀՀ դրամ զուտ շահույթից 310,000,000 ՀՀ դրամը ուղղել պահուստային հիմնադրամի համալրմանը: Տարեկան շահութաբաժնի մեծությունը սահմանել զուտ շահույթի 55.484% -ի չափով, որը կազմում է 3,250,000,000 (երեք միլիարդ երկու հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից որպես միջանկյալ շահութաբաժին սահմանվել է 2,250,000,000 (երկու միլիարդ երկու հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամը, որը պետք է բաշխել միանվագ կամ մաս-մաս սույն որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո 8 /ութ/ ամիսների ընթացքում` պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Բանկի կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտման: Վճարումներն իրականացնել Բանկի ֆինանսական տնօրենի հսկողությամբ: Ընդ որում միջանկյալ շահութաբաժնից 1,250,000,000 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամը արդեն բաշխվել է` համաձայն Ամերիաբանկի խորհրդի 19.12.2013թ. թիվ 30/13/01 որոշման: 

Որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:

Թարմացված է առ 02.05.2017 թ., 10:16

Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունները

.
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2017. All rights reserved.